Şartlar ve Koşullar

Şartlar & Koşullar (Kullanım Sözleşmesi)

1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi“),KSS YALITIM A.Ş. ile Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Web sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını(Bu ifade ile amaçlananın tam olarak ne olduğu belli değil. Zira websitesine giriş yapmak için zaten üye olmak gerekmekte diye düşünüyorum. Üye olmak için ise Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş olması gerek müşterinin. Dolayısıyla websitesine giriş ile değil de sözleşmeyi imzaladığına dair bir kutucuk işaretleyerek kabul etmesi, rızanın açık olması açısından da daha net ve hukuka uygun olacaktır.) okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
2. Tanımlar

Alıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

onlinealisveris.kss.com.tr : KSS YALITIM A.Ş.

onlinealisveris.kss.com.tr Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, onlinealisveris.kss.com.tr tarafından, Web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Satıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.

Ürün: Websitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Websitesi: www. onlinealisveris.kss.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak onlinealisveris.kss.com.tr tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak onlinealisveris.kss.com.tr tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktadır.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve onlinealisveris.kss.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Websitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve onlinealisveris.kss.com.tr tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, onlinealisveris.kss.com.tr tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Websitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, onlinealisveris.kss.com.tr‘un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple onlinealisveris.kss.com.tr ‘den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’ların onlinealisveris.kss.com.tr tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden onlinealisveris.kss.com.tr, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı’lar, Websitesi dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. onlinealisveris.kss.com.tr, Kullanıcı’lar tarafından onlinealisveris.kss.com.tr ‘a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, onlinealisveris.kss.com.tr‘un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

onlinealisveris.kss.com.tr‘un sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Websitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, onlinealisveris.kss.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla onlinealisveris.kss.com.trile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. onlinealisveris.kss.com.tr, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı’lar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı onlinealisveris.kss.com.tr‘un, onlinealisveris.kss.com.tronlinealisveris.kss.com.tr çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. onlinealisveris.kss.com.tr, Kullanıcı’lar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde onlinealisveris.kss.com.tr‘un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 onlinealisveris.kss.com.tr’un Hak ve Yükümlülükleri

onlinealisveris.kss.com.tr, Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. onlinealisveris.kss.com.tr, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilironlinealisveris.kss.com.tr’un Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. onlinealisveris.kss.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

onlinealisveris.kss.com.tr, Websitesi üzerinden, onlinealisveris.kss.com.tr‘un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle onlinealisveris.kss.com.tr tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websiteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında onlinealisveris.kss.com.tr‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

onlinealisveris.kss.com.tr, Websitesi’nde sağlanan Hizmet’ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

onlinealisveris.kss.com.tr, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve onlinealisveris.kss.com.tr tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, onlinealisveris.kss.com.tr